Workshops | Congres van het jeugdwelzijnswerk 2019

Workshop 1: Hulpverlening op maat in een superdiverse samenleving
De werking van OTA (Ondersteuningsteam Antwerpen) situeert zich op het kruispunt van jeugdhulp en diversiteitsbewust werken. Tijdens deze workshop zoomen we in op de basisvaardigheden die essentieel zijn bij diversiteitsbewust werken met jongeren en ouders. We focussen op ontmoeten, verbinden, verkennen en afstemmen.

Workshop 2: Alt-right all right? De invloed van extreemrechts op witte jongeren in armoede en de antwoorden van het jeugd(welzijns)werk
Extreemrechts is in opgang en heeft een nieuwe vorm aangenomen. Alt-right leeft vooral online en richt zich met agressieve socialemediacampagnes en fake news vooral op jongeren. Jeugd(welzijns)werkers en leerkrachten signaleerden al meermaals de verontrustende invloed van alt-right op jongeren in vaak maatschappelijk kwetsbare situaties. Welke antwoorden heeft het jeugd(welzijns)werk daarop?
In deze workshop verkennen we samen het fenomeen, bundelen we signalen en bespreken we samen mogelijke antwoorden. Stafmedewerker Nina Henkens leidt in en gaat in gesprek met jeugd(welzijns)werkers die in hun praktijk geconfronteerd worden met de invloed van extreemrechts.

Workshop 3: Meertaligheid in het jeugd(welzijns)werk
Zijn er in je jeugdwerking kinderen die Frans, Arabisch, Russisch, Swahili, Berbers, Turks, Pools of een andere taal onder de knie hebben?
JES vzw is actief in de drie grootste steden van ons land en komt zowat dagelijks in contact met anderstalige jongeren. Ze slagen er telkens opnieuw in ook deze jongeren te bereiken, te enthousiasmeren en hen de tijd van hun leven te bezorgen. In deze vorming laten ze je zien hoe zij dat aanpakken. We reflecteren over hoe je kan omgaan met kinderen die geen of weinig Nederlands spreken. We vertrekken vanuit jullie verhalen en ervaringen en geven tips en tricks om er vervolgens zelf verder mee aan de slag te gaan.

Workshop 4: De jeugdwelzijnswerker als hulpverlener?
We krijgen als jeugd(welzijns)werker nogal wat hulpvragen van kinderen/jongeren. Meestal gaan we daarmee aan de slag, maar wanneer is dat onze taak en wanneer is dat de taak van de hulpverlening? Of is het niet zo eenvoudig? Hoe slaan we bruggen naar de hulpverlening en hoe zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren echt geholpen worden?
We gaan op zoek naar goede praktijken uit het werkveld. We gaan in gesprek met Paul Storme over de trajectbegeleiding bij vzw JONG en leggen ons oor te luisteren bij het jeugdopbouwwerk.

Workshop 5: Woonnood bij jongeren
Betonne Jeugd is sinds 2003 een organisatie die zich inzet voor jongeren in kansarmoede die geen aansluiting vinden bij het bestaande jeugdwerkaanbod. Twee jaar geleden startte Betonne Jeugd met een project specifiek rond dak- en thuisloze jongeren. Momenteel zijn ze volop bezig met de productie van een film om de leefwereld van deze jongeren in beeld te brengen. Benieuwd naar dat project en hoe zij opvang voorzien voor dak- en thuisloze jongeren? Ga mee op bezoek in hun werking en kom het allemaal te weten! 

Workshop 6: LGBTQ+ en een migratieachtergrond: “Intersectionaliteit in de realiteit”
Jaouad Alloul vertelt in zijn monoloog over hoe hij als jongere opgroeide en vaak met onbeantwoorde vragen bleef zitten. Vervolgens ga je samen met Jaouad in gesprek en onderzoek je mee de verschillende lagen van (zijn) identiteit. Deze antwoorden bieden tools die gebruikt kunnen worden om de dialoog aan te gaan en thema’s bespreekbaar te maken.
Reeds op jonge leeftijd worstelen we als mensen met het vormen van een identiteit. Wie ben ik? Hoe gaan we om met jongeren wiens verschillende kruispunten mogelijks voor uitdagingen kunnen zorgen? Een eenduidig antwoord daarop bestaat niet.
Door middel van empathie en het juist begrijpen van de complexiteit van intersectioneel denken onderzoekt Jaouad, samen met de groep, hoe we best een veilige haven kunnen creëren.

Workshop 7: Jongeren in de stad, bezoek aan de Droomhut
De jongeren van J100 droomden van een boomhut die hun visie voorstelt en een plek wordt om nieuwe ideeën te bedenken die de samenleving beter maken. De Droomhut wordt een ontmoetingsplaats waar jongeren in dialoog gaan met andere jongeren, beleidsmakers, academici en burgers. De werken voor deze reusachtige Droomhut zijn ondertussen gestart op Spoor Oost. Filip Balthau (coördinator), een jeugdwerker en een jongere geven telkens vanuit hun perspectief meer uitleg tijdens een bezoek aan de Droomhut, dè nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren met een idee in de stad!

Meer foto’s >>

Workshop 8: Dekolonisering in het jeugdwerk: hoe, wie, wat, waar?
De laatste jaren is het debat over dekolonisering volop bezig, maar wat betekent dekolonisering eigenlijk? En welke effecten hebben koloniale denkbeelden en praktijken op onze samenleving vandaag, en dus ook op het jeugd(welzijns)werk?
In deze workshop willen we in de eerste plaats een aantal fenomenen beter leren begrijpen aan de hand van uitleg van experten. Vervolgens toetsen we onze nieuwe inzichten aan enkele concrete casussen uit de jeugdwerkpraktijk.
Met Don Pandzou.

Workshop 9: Werken met tienermoeders
‘Jongeren’ zijn voor de meesten jonge mensen die thuis wonen bij hun ouders, overdag naar school gaan en hun jeugd beleven. In veel gevallen klopt dat, maar daarnaast zij er ook jongeren die ‘ouder’ zijn en zelf kinderen hebben. Dat plaatst hen meteen in een aparte positie: er is wel een aanbod voor jongeren en ook één voor jonge ouders, maar wat voor mensen die beiden tegelijk zijn? Zo dreigen tienerouders tussen wal en schip te belanden. Daarbij is het beeld van tienerouders vaak niet zo positief: tienerouders wijken af van de sociale norm en worden bijgevolg vooral beschouwd als een maatschappelijk probleem. Bovendien worden hun opvoedingscapaciteiten in twijfel getrokken.
Maar wat zouden tienerouders daar zelf allemaal van vinden? Waar hebben zij nood aan en bestaat er wel een aanbod waar ze niet louter als probleem bekeken worden? Is er ook voor deze wat vergeten groep plaats in het jeugd(welzijns)werk? In deze workshop zoeken we het uit.

Workshop 10: Krachtig creatief
Tijdens deze workshop staan we stil bij de kracht die creatief werken kan bieden om verbinding aan te gaan met de stad en met onszelf. Daarvoor gaan we in dialoog met Manoeuvre vzw die als collectieve maakplek een platform aanbiedt voor kunstenaarsresidenties. Zo bouwen zij aan een plek voor ontmoeting, experiment en verbeelding.
Ga samen met de deelnemers van Manoeuvre vzw aan de slag met het werk van Caroline Caemerlynck en leer elkaar – zowel verbaal als non-verbaal – kennen!

Workshop 11: Meisjeswerk vanuit intersectioneel perspectief
Meisjeswerk maakt een belangrijk deel uit van het jeugd(welzijns)werk in Vlaanderen. In deze sessie legt Ella vzw uit waarom meisjeswerk zo essentieel is en dat vanuit het kader van kruispuntdenken. Om het jeugd(welzijns)werk zo inclusief mogelijk te maken, is kruispuntdenken een essentieel denkkader om vanuit te vertrekken. We maken zelf deze denkoefening en passen ze toe op het meisjeswerk.

Workshop 12: Theater als methodiek in het jeugd(welzijns)werk
Straattheater ondersteunt jongeren in hun persoonlijke identiteitsontwikkeling, eigenwaarde en maatschappelijke participatie. Via creatieve vaardigheden leren jongeren zich uitdrukken, weerbaarder worden, rekening houden met elkaar, conflicten oplossen, samenwerken en strijden voor een sterkere maatschappelijke positie.
Wil je meer weten? George Comhair van straattheater Yawar nodigt je uit om in zijn workshop kunstmethodieken actief mee te ontdekken.

Workshop 13: Verhoogd risico op suïcide bij kansengroepen
De zelfmoordcijfers in Vlaanderen zijn hoog. Met cijfers 1,5 keer boven het Europese gemiddelde, horen we als Vlaanderen bij de slechtste leerlingen van de (Europese) klas. Hoe zit het met de zogenoemde kansengroepen, hebben zij een verhoogd risico? En zo ja, wat zijn mogelijke verklaringen daarvoor? En wat kunnen we dan doen voor jongeren die suïcidaal zijn?
Deze workshop van CGG Andante staat voor actie en interactie om zo samen tot antwoorden op bovenstaande vragen te komen.

Workshop 14: Autonoom en politiserend meisjeswerk is sterk
De positie van tienermeisjes vraagt extra aandacht, ook in het jeugd(welzijns)werk. Tienermeisjes hebben nood aan genderbewuste ondersteuning met actieve participatie om autonomie te hebben over hun situatie. Autonoom en politiserend meisjeswerk vertrekt steeds vanuit de kracht van tienermeisjes en garandeert een stem, vergroot het zelfvertrouwen en geeft toekomstperspectief. Het is een veilige, toegankelijke, versterkende en sociale ruimte die zelfrespect, vertrouwen, inspraak en samenwerking stimuleert. Meisjeswerkster Nora Amarouchi (Kras Jeugdwerk) legt uit hoe ze haar meisjes coacht en stimuleert om aandacht te eisen voor hun maatschappelijke noden en behoeften. 

<< Terug

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.