Onderzoek

Ben je op zoek naar een partner om onderzoek uit te voeren naar de leefwereld, noden en behoeften van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie in jouw stad of gemeente? Dan kan je daarvoor beroep doen op Uit De Marge vzw.

Opzet

Een extern, deskundig perspectief op de actuele situatie in de gemeente kan helpen om te komen tot een transparant en gedragen sociaal beleid dat kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie in de kern van de aandacht plaatst. 

Met diepgaand praktijkonderzoek willen we antwoorden zoeken op volgende vragen:

 • Hoe manifesteert maatschappelijke kwetsbaarheid zich voor gezinnen in de gemeente?
 • Hoe kunnen lokale diensten en andere actoren die op het terrein actief zijn de spiraal van maatschappelijke kwetsing terugschroeven?
 • Wat kan een lokaal emancipatorisch welzijnsbeleid voor de betrokken groepen en voor de hele gemeenschap betekenen?
 • Hoe kunnen die kinderen en jongeren, en hun ouders, zelf actor zijn in dat proces?
 • Zijn er hiaten en hoe kunnen we die invullen?

Een actieonderzoek zal een eerste zicht geven op de uitdagingen voor de lokale situatie en de mate waarop hier momenteel aan tegemoetgekomen wordt. Op basis van dat beleids- en praktijkgericht onderzoek is het mogelijk om een aantal aanbevelingen te formuleren ter attentie van het lokale bestuur en de lokale actoren.

Het onderzoek zet in op drie centrale uitdagingen:

 1. Inzicht krijgen in de lokale maatschappelijk kwetsbare situatie van kinderen en jongeren, zowel wat betreft hun vrijetijdsbesteding als wat betreft andere relevante levensdomeinen (onderwijs, werk, arbeid, hulpverlening, …).
 2. Inzicht krijgen in de bruikbaarheid van het bestaande aanbod en de bestaande dienstverlening voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.
 3. Inzicht krijgen in de hiaten en kansen op het openen van nieuwe perspectieven in het bestaande aanbod.

Insteek

Doel van de opdracht is om via actieonderzoek de noden en behoeften van kinderen en hun ouders in een maatschappelijk kwetsbare positie in kaart te brengen. Een greep uit mogelijke acties vind je hier:

 • de mogelijke inrichting van hangplekken op plaatsen waar tieners spontaan samenkomen;
 • de mogelijkheid en bereidheid van verenigingen om hun drempel te verlagen;
 • de bekendheid van, en de interesse in, het vrijetijdsaanbod bij kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie;
 • de mogelijke acties die de speelpleinwerking kan ondernemen, om de doelgroep zo vlot mogelijk te bereiken en voor hen een leuke tijd te voorzien in de vakantieperiodes. We peilen daarbij naar de specifieke nood aan aparte en specifieke omkadering, zowel van de kinderen als van de animatoren;
 • de mogelijkheden van een samenwerking tussen het onderwijs en vrijetijdsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld in een breed schoolproject;
 • ondersteuningsnoden van anderstalige nieuwkomers (kinderen en ouders);
 • de specifieke noden van werkloze jongeren;
 • de mogelijke samenwerking met verschillende partners wat betreft arbeid (tweedekansonderwijs, VDAB, OCMW, …);
 • de nood aan opvoedingsondersteuning die door de doelgroep zelf ervaren wordt;
 • de mogelijkheid om bestaand overleg met betrekking tot armoede en jeugdwelzijn op te zetten, te stroomlijnen of te herstructureren.

Het onderzoek zal het mogelijk maken om de voorgenoemde en andere acties verder te concretiseren en actualiseren.

Tijdens het onderzoek worden eveneens de reeds geformuleerde doelstellingen in bestaande gemeentelijke plannen (meerjarenplan, armoedebeleidsplan) meegenomen en waar mogelijk, verder uitgediept.

Na het onderzoek wordt er een onderzoeksrapport afgeleverd met concrete beleidsaanbevelingen. Deze voorstellen geven een beeld van de wijze waarop de gemeente de in het meerjarenplan bepaalde output kan bereiken (en de weg daarnaartoe).

Vier grote luiken

Het onderzoek bestaat uit 4 grote luiken die in de verschillende onderzoeksfasen worden uitgewerkt:

 1. Om een goed eerste beeld te krijgen, willen we de beschikbare cijfers verzamelen die ons op weg kunnen zetten om aspecten en fenomenen op te sporen van maatschappelijke kwetsbaarheid waarmee de inwoners van de gemeente te maken krijgen. We baseren ons daarbij – wanneer mogelijk – op reeds bestaand en verzameld materiaal. Het is daarbij de bedoeling om aanvullend werk te leveren. We maken daarbij ook gebruik van de landelijke, Vlaamse en provinciale cijfers.
 2. Het organiseren van diepte-interviews met lokale actoren, medewerkers van diensten die in de gemeente actief zijn (sociale dienst OCMW, jeugddienst, politie, schooldirecties, integratiedienst,…) en sleutelfiguren die op het terrein bekend zijn met maatschappelijke kwetsing van kinderen en hun ouders die in de gemeente wonen. Een belangrijk deel van de aandacht gaat daarbij naar het bevragen van de verantwoordelijken in gemeentelijke en particuliere vrijetijdsinitiatieven.
 3. Daarnaast is het minstens even belangrijk om ook de doelgroep zelf te bevragen om een beeld te krijgen op hun leefwereld, hun beleving van armoede, kwetsbaarheid en hun belangrijkste noden. In dit actieonderzoek gaat Uit De Marge vzw actief op zoek naar kinderen, jongeren en ouders in een maatschappelijk kwetsbare situatie. We hebben daarbij voldoende aandacht om bij de doelgroep geen verwachtingen te creëren die eventueel later niet kunnen worden ingelost.
 4. Een dergelijk actieonderzoek zal een eerste zicht geven op de uitdagingen voor de lokale situatie en de mate waarop hier momenteel aan tegemoetgekomen wordt. Op basis van dat onderzoek zal het mogelijk zijn om een aantal aanbevelingen te formuleren ter attentie van het lokaal bestuur en de lokale actoren. Uit De Marge vzw zal op basis van dit actieonderzoek aanbevelingen formuleren in functie van de ontwikkeling van een beleid ten behoeve van gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare situatie in de gemeente.

Meer informatie?

Contacteer één van onze collega’s:

Onderzoek Uit De Marge vzw

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.