Waarom Uit De Marge de Woonzaak steunt

Met de Woonzaak willen 48 sociale organisaties dat de Vlaamse overheid haar verantwoordelijkheid opneemt in het woonbeleid. Het collectief pleit voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen, want wonen is een grondrecht. Alle kinderen en jongeren hebben recht op een veilige plek om te wonen. Wonen is een mensenrecht, een kinderrecht.
Uit De Marge roept dan ook op tot actie om dat voor álle kinderen en jongeren te realiseren en schaart zich achter de Woonzaak. Het komende jaar zetten we bovendien extra in op het thema.
Het is dringend tijd voor structurele maatregelen om de aanhoudende crisis op de woonmarkt aan te pakken en kinderarmoede een halt toe te roepen.

⚠️  Meer dan 1/2 van de kinderen in armoede woont in gebrekkige huisvesting.
⚠️  Voor meer dan 1/3 van de mensen in armoede is de woonkost met meer dan 40% van het budget een zware last.
⚠️ Meer dan 155.000 gezinnen staan op de wachtlijst voor een sociale woning. 

Waarom Uit De Marge de Woonzaak onderschrijft

Steeds meer kinderen en jongeren groeien op in gebrekkige huisvesting. Sommigen zijn gedwongen om op straat te leven, te ‘sofasurfen’ bij hun netwerk of moeten beroep doen op hulpverlening die vaak niet op maat is van kinderen en jongeren. Dat komt door situaties van armoede of lagere inkomens bij gezinnen en beleid dat op dit vlak tekortschiet. De kansarmoede-index van Kind en Gezin[1] toont dat de kinderarmoede in Vlaanderen en Brussel de voorbije jaren flink is gestegen. In 2019 werd gemiddeld 14% van de kinderen geboren in een kansarm gezin. In de grote steden gaat het zelfs om 1 op 4 kinderen. In de beleidsnota Jeugd[2] van minister Dalle lezen we dat 260.000 kinderen opgroeien in een situatie van woondeprivatie (zonder basiscomfort, met structurele problemen en/of te donkere huizen) en dat bijna 1 op de 3 dak- en thuislozen minderjarig is. Dat zijn ontstellende cijfers. Cijfers die alsmaar toenemen en waar de coronacrisis extra druk op zet.
Dak- en/of thuisloos zijn is een schending van het recht op wonen. Een basisrecht dat hét fundament is om andere kinderrechten, zoals vrije tijd, onderwijs, privacy, bescherming tegen mishandeling en verwaarlozing, … te realiseren.

Bij Uit De Marge vzw, het steunpunt voor jeugdwerk en –beleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, horen we de verhalen en zien we de gezichten achter die cijfers via de jeugdwelzijnswerkingen en jeugdopbouwwerkers die we ondersteunen en de jeugdopbouwwerkers die bij ons aan de slag zijn. Jeugdwerkers over heel Vlaanderen geven aan dat heel wat kinderen en jongeren in slechte huisvesting leven, dak- of thuisloos zijn en/of drempels ervaren om gebruik te maken van het bestaande aanbod (zoals bijvoorbeeld daklozenopvang) omwille van discriminatie of omdat het niet aangepast is aan hun leeftijd, hun noden, … De voorbije maanden merkten we dat de signalen toenemen en schrijnender worden.
Via belangenbehartiging en politiserend werken trachten we dat al lange tijd aan te kaarten en zowel lokaal als bovenlokaal aan te pakken. Zo werd tijdens het traject in de aanloop naar ons laatste jongerencongres in 2019 het thema wonen ook door jongeren als één van de kernthema’s gekozen om rond te werken. Samen met kinderen, jongeren, jeugdwerkers en jeugdwelzijnswerkingen proberen we zo te bouwen aan een meer rechtvaardige samenleving en de situatie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie te verbeteren. Het recht op wonen is daar een fundamenteel onderdeel van.

Maar net daar knelt de schoen extra hard. Zowel voor kinderen, jongeren, hun netwerk als voor professionals is alles rond wonen erg complex. Bij de zoektocht naar een kwalitatieve, betaalbare woning en naar effectieve ondersteuning botst men voortdurend op muren. Men krijgt vaak te maken met discriminatie en/of struikelt over drempels op vlak van toegankelijkheid. Uit De Marge vzw probeert verandering te verwezenlijken voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie en hun netwerk. De diversiteit en gelaagdheid in woonproblemen, de versnippering van de verschillende niveaus en instanties die daar een rol in moeten of kunnen spelen en de complexiteit van regelgeving zorgen er echter voor dat dit voor ons enorm moeilijk te tackelen is.
Daarom en gezien het vele sterke werk dat op verschillende domeinen al gebeurt door partners willen wij als Uit De Marge vzw aansluiten bij de Woonzaak om zo de leefwereld en positie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie binnen te brengen en die te verbeteren.

[1] Kind en Gezin. (2019). Evolutie kansarmoede-index per provincie. Geraadpleegd via https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/vlaams-gewest-en-provincie/
[2] Dalle, B. (2019). Beleidsnota 2019-2024 Jeugd. p. 12.

De Woonzaak

Woonzaak pleit voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen, want wonen is een grondrecht. Het recht op wonen blijft in Vlaanderen voor velen dode letter. De overheid neemt haar verantwoordelijkheid onvoldoende. Via een Europese procedure bij het Europees Comité voor  Sociale Rechten willen we de overheid ter verantwoording roepen. 
Naast de procedure willen ze het draagvlak vergroten om de wooncrisis een halt toe te roepen.

>> Meer informatie op de website van de Woonzaak

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.