Uit De Marge vzw zoekt een Algemeen Coördinator

Uit De Marge vzw ondersteunt jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Het zet zich op de eerste en de tweede lijn in voor het jeugdwelzijnswerk en ijvert voor de rechten van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie door maatschappelijke verandering. Dat realiseren we door het jeugd(welzijns)werk te ondersteunen in zijn diversiteit en via beïnvloeding van het jeugdbeleid. Daarbij wordt steeds de nadruk gelegd op de emancipatie van kinderen en jongeren.

De algemeen Coördinator is binnen Uit De Marge inhoudelijk leidinggevend en bewaakt de koers van de organisatie. De algemeen coördinator is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de doelstellingen in het kader van de realisatie van de missie en visie van de organisatie. De zakelijk Coördinator is binnen Uit De Marge strategisch adviserend. De Coördinatie wordt uitgeoefend door de algemeen coördinator met de zakelijk coördinator als steun en adviseur op het vlak van zakelijk aangelegenheden zoals HR en financiën. De algemeen coördinator rapporteert aan het Dagelijks Bestuur en Raad van Bestuur.

Takenpakket:

Een Algemeen Coördinator geeft leiding aan de organisatie

 • Met een sterke nadruk op participatie en inspraak is de algemeen coördinator de gids van de organisatie
 • De algemeen coördinator stuurt de verantwoordelijke van de strategische doelstellingen en de zakelijk coördinator aan in de verwezenlijking van de verschillende doelstellingen en is eindverantwoordelijke voor de realisatie ervan
 • Maakt koppelingen tussen de verschillende strategische doelstellingen
 • Zorgt voor verbinding tussen wat er buiten de organisatie gebeurt en wat er zich binnen de organisatie afspeelt

Een Algemeen Coördinator is woordvoerder en het gezicht van de organisatie

 • Neemt regelmatig publiekelijk standpunten in over thema’s die relevant zijn voor de organisatie
 • Spreekt op voor de organisatie strategisch belangrijke studiedagen, congressen of andere platformen
 • Neemt het woord voor de organisatie in de pers

Een Algemeen Coördinator bewaakt de communicatie van de organisatie

 • Stuurt de communicatiemedewerkers aan
 • Geeft richting aan de toon die de organisatie voert

Een Algemeen Coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidsplan van de organisatie

 • Verantwoordelijk voor de opmaak en de opvolging van de vierjaarlijkse beleidsnota voor de Vlaamse Overheid
 • Maakt keuzes op basis van de lijnen uitgezet in de missie, visie en de daaruit voortvloeiende meerjarenplanning

Een Algemeen Coördinator heeft een sterk netwerk binnen het administratief en politiek bestel

 • De algemeen coördinator onderhoudt nauwe banden met verschillende kabinetten en politici om zo de belangen van de doelgroep, de sector en de organisatie te behartigen
 • De algemeen coördinator onderhoudt nauwe banden met verschillende departementsmedewerkers van verschillende overheden om zo de belangen van de doelgroep, de sector en de organisatie te behartigen

Profielvereisten

Uit De Marge vzw voert een actief gelijkekansenbeleid en zet in op een divers personeelsbeleid.

Kennis en inzicht:

 • Een sterke verbinding met en diepgaande kennis over de doelgroep, de sector en de doelstellingen van de organisatie is een absolute voorwaarde
 • Je hebt inzicht in de politieke besluitvorming op het Vlaamse en het lokale niveau.
 • Algemene kennis van de werking van een vzw die sterk afhankelijk is van het subsidielandschap
 • Heeft een aantal jaren relevante ervaring in een leidinggevende positie
 • Is in staat om een helikoptervisie aan te nemen
 • Is in staat om op basis van snelle en grondige analyses strategische keuzes te maken
 • Je hebt minstens enkele jaren professionele ervaring.
 • Je hebt een diploma van hoger onderwijs, of gelijkwaardig door ervaring.

Essentiële vaardigheden:

 • Strategisch handelen
 • Analyseren en structureren van ervaringen en ideeën
 • Delegeren van taken
 • Bemiddelen
 • Beslissen
 • Coachen van medewerkers
 • Medewerkers uitdagen om te innoveren
 • Reflecteren over eigen handelen
 • Stressbestendig en krachtdadig
 • Mondeling en schriftelijk communicatievaardig

Houding:

 • Je stelt je geëngageerd op, aan de kant van maatschappelijk kwetsbare groepen.
 • Je legt gemakkelijk contact met jongeren, basiswerkers en beleidsverantwoordelijken.
 • Je hebt een open houding en nodigt anderen uit om te participeren.
 • Je neemt initiatief en je bent bereid om verantwoordelijkheid op te nemen.
 • Je bent stipt, discreet wanneer nodig en respecteert gemaakte afspraken.
 • Je past je snel aan wanneer een situatie wijzigt en speelt vlot in op veranderingen.
 • Je bent flexibel en schakelt gemakkelijk tussen verschillende taken.
 • Occasioneel weekend- en avondwerk schrikken je niet af.

Wij bieden

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur. Correcte verloning op basis van ervaring en opleiding volgens barema L1 binnen PC 329.01.
 • Een uitdagende opdracht in een dynamische organisatie met een duidelijke maatschappijvisie.
 • Standplaats Antwerpen.

Praktisch

 • Voor meer informatie over Uit De Marge vzw of deze functie contacteert u Luc Martens via luc.martens@uitdemarge.be of Pascal Debruyne via pascaldebruyne13@gmail.com.
 • Solliciteren via mail met motivatiebrief en functioneel CV, ten laatste op donderdag 26 januari 2023, naar luc.martens@uitdemarge.be en pascaldebruyne13@gmail.com.
 • Na screening CV en motivatiebrief worden de weerhouden kandidaten tegen 3 februari 2023 op de hoogte gebracht over het verdere verloop van de sollicitatieronde.
 • Weerhouden kandidaten krijgen naast een sollicitatiegesprek tevens een schriftelijke proef voorgelegd.
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.