Privacyverklaring

Uit De Marge vzw hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe deze verwerkt worden.

Uit De Marge vzw volgt daarbij de wetgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe doen we dat concreet?

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Uit De Marge vzw (uitvoering overeenkomst),
 • om nieuwsbrieven en uitnodigingen te ontvangen (toestemming betrokkene),
 • met betrekking tot subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

Welke persoonsgegevens bewaren we?

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij om de volgende persoonlijke identiteitsgegevens te bewaren en verwerken:

 • voornaam, familienaam, adres (privé[1] en werking), organisatie, telefoonnummer en e-mail.

Bij de nieuwsbrief en vormingsflash gaat het slechts om de voornaam, familienaam en het e-mailadres.

Schrijf je je in voor een cursus, studiedag of een congres, kunnen wij bijkomend je geboortedatum en eetvoorkeur vragen.

We verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 12 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke voogd.

Wat doen we met deze gegevens?

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
De gegevens die je ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • cursussen die in samenwerking met een andere werking georganiseerd worden,
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting) en IT-infrastructuur,
 • het opmaken en verspreiden van nieuwsbrieven,
 • het rapporteren van onze activiteiten aan de Vlaamse overheid.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen met wie we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Bovendien zullen wij persoonsgegevens slechts delen met andere derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Hoelang bewaren we deze persoonlijke gegevens?

Bij deelname aan één van onze activiteiten houden we je gegevens bij voor de periode van de desbetreffende activiteit.
Daarnaast houden we bepaalde gegevens bij om onze activiteiten te rapporteren aan de overheid (met betrekking tot subsidiëring).
Als algemene regel hanteren we dat gegevens maximum drie jaar worden bijgehouden.[2]

Worden mijn gegevens op een veilige manier bewaard?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hanteren we een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
Onze medewerkers zijn bovendien geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en de nieuwe privacywetgeving.

Wat kan ik zelf doen met betrekking tot mijn gegevens?

 • Je kan op elk moment wijzigingen in je persoonsgegevens doorgeven.
 • Je kan te allen tijde je persoonlijke gegevens inkijken en eventueel verbeteren. Je hebt bovendien het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou rechtstreeks aan een andere partij.
 • Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door één van onze verwerkers.
 • Je hebt steeds het recht de toestemming met betrekking tot het verzamelen en verwerken van je gegevens in te trekken en ‘vergeten’ te worden.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren, door bijvoorbeeld een kopie van je identiteitskaart mee te sturen of te antwoorden op enkele vragen met betrekking tot je persoonsgegevens.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je meteen contact met ons op te nemen.

Bovendien heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie (vanaf 25.05.2018 ‘Gegevensbeschermingsautoriteit’ genaamd). Dat is de toezichthoudende autoriteit op het vlak van privacybescherming.

In de tweede plaats, indien je schade zou lijden, kan je daarnaast ook een vordering tot schadevergoeding instellen bij de bevoegde burgerlijke rechtbank. Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal kan je het volgende adres van de Gegevensbeschermingsautoriteit raadplegen: https://www.privacycommission.be/nl/klacht-en-beroep.

Nog vragen of opmerkingen?

Neem contact op via privacy@uitdemarge.be.

Uit De Marge vzw
Gitschotellei 119
2600 Antwerpen
info@uitdemarge.be
Rekeningnummer: BE24 0011 7616 7638
Ondernemingsnummer: 0434.994.718

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.