FUSION TEAMS concreet: een toetssteen voor de praktijk in 10 bullets

1. Een sterk personeelsbeleid ligt mee aan de basis van een kwaliteitsvolle organisatie. 

Het jeugdwelzijnswerk springt er als sector uit wat betreft het aantal medewerkers dat doorgroeide in de werking. De sector is uniek en met deze troef gaan we verder aan de slag. De sector professionaliseert in zijn zoektocht naar verbetering, naar een versterking van wat historisch tot de kern van de sector hoort.

2. De ideale jeugdwerker is een team jeugdwerkers.

De complementariteit binnen het team is de norm en de leidraad, bijvoorbeeld in de samenstelling van het team of bij werving en selectie. FUSION TEAMS kiest voor diversiteit bij gelijke kandidaten.

3. Dé tool voor succes: tijd!

Een FUSION TEAM samenstellen, waarborgen en coachen vergt tijd. Vrijwaar tijd voor het (werven van) team en de (ondersteuning van) teamleden, verzorg je tijdsbesteding als coach (of ga bewust om met je agenda). Jouw tijd is de meest waardevolle en effectieve tool in een kwalitatief personeelsbeleid.

4. Werving en selectie moet laagdrempelig en kan op vele creatieve manieren.

Het jeugdwelzijnswerk is expert in laagdrempelig werken en creativiteit hoort bij het vrijetijdswerk van het jeugdwerk. Trek die expertise door naar het personeelsbeleid.

5. Coaching is ‘er zijn’ voor mensen en dat is veel werk.

Coaching is: vertrouwen opbouwen, aandacht hebben, bevestiging geven, ruimte geven om te proberen, kwetsbaarheid meenemen. Coaching gebeurt in nabijheid, in verbondenheid en in een relatie die gebaseerd is op gelijkheid. Een coach nodigt uit tot uitwisseling, uitproberen, reflectie, samenwerken. Bij coaching ligt de focus op de groei van de werknemer.

Tijd is de heilige graal tot succes.

6. Iedereen coach: iedereen kan een voorbeeld zijn voor een ander.

Informeel werken en creativiteit horen tot het DNA van het jeugdwerk en kan ook de kracht van de coaching zijn. Informeel werken kan een verrijking zijn op het formele aanbod van bijvoorbeeld functioneringsgesprekken en evaluatiecycli. Coaching op de werkvloer is daar evenwaardig aan. 

In nabijheid en collegialiteit kan je (elkaar) versterken en motiveren tot nieuwe ideeën en groei. Wees elkaars coach in het samen- en wisselwerken. Ook hier in directe lijn met het basiswerk: net zoals de jeugdwerker jongeren, vrijwilligers, stagiairs coacht; coacht de leidinggevende de jeugdwerker en kunnen jeugdwerkers elkaar coachen. Op de werkvloer, in intervisie, via uitwisseling, …

7. Coach de coach: er is geen plafond in de organisatie.

Coaching en/of leidinggeven leer je elke dag (bij). Ook de coach of leidinggevende moet aan zelfreflectie (kunnen) doen. Het is belangrijk te investeren in de ondersteuning van zij die jeugdwerkers ondersteunen en aansturen. Een intern en/of extern klankbord, coaching, lerend netwerk, overleg, uitwisseling, …

8. Door- of uitstroom is geen taboe en wel bespreekbaar.

Bij tewerkstelling in het jeugdwelzijnswerk mag het perspectief op de toekomst niet uit het oog verloren worden. Deze job helpt je verder in de realisatie van je ambities, binnen of buiten deze sector: wat je leert in deze job is ook relevant voor (de zoektocht naar) een andere job. De competenties van een jeugdwerker, als talent en verworven doorheen coaching, kunnen we vertalen naar de ruimere arbeidsmarkt.

9. Practice what you preach. Het jeugdwelzijnswerk biedt kansen en kan dat ook op vlak van arbeid.

De werking kan zichzelf profileren als tewerkstellingsproject voor jongeren die kwetsbaar zijn op de reguliere arbeidsmarkt. De sleutel tot succes zit hem in een focus op het proces met een doordacht wervingsbeleid,  een constante en consequente investering in coaching op de werkvloer en een (netwerk- )samenwerking met oog op doorstroom. 

10. Personeelsbeleid in het jeugdwelzijnswerk is bij uitstek/bij voorbaat een diversiteitsbeleid.

Het hr-beleid krijgt vorm op maat van de organisatie met een diverse doelgroep en een sterke doorgroei vanuit die doelgroep naar de werkvloer.

De diversiteit op de werkvloer stoelt zich op een diversiteit aan principes die in de praktijk naast elkaar gehanteerd worden:

  • Het principe van instrumentaliteit: het (letterlijk) beheersen of aansturen van een groep jongeren. 
  • Een pedagogische invalshoek: de doelgroep leert een diverse ploeg van jeugdwerkers kennen met elk hun eigen verhaal, achtergrond en inbreng.
  • Herkenbaarheid voor de doelgroep & maatschappelijke vertegenwoordiging: de diversiteit in de maatschappij is zichtbaar in de organisatie en de doelgroep kan zichzelf herkennen in de personeelsploeg.  
  • Het principe van complementariteit van het team: diverse kwaliteiten kan je alternerend en gedifferentieerd in het team inzetten.
  • Het principe van eigenaarschap: we werken optimaal toe naar de doorstroom van de jongeren in de organisatie waar zij actief zijn. We valideren hun betrokkenheid en inbreng. 

<< Hoofdpagina Diversiteit binnen je team – FUSION TEAMS

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.