Workshops | Congres van het jeugdwelzijnswerk 2021

Workshop 1: Politiserend aan de slag met welzijnssignalen van kinderen en jongeren
Tijdens workshop laat Pax Christi je proeven van participatief theater. Op een participatieve en cocreatieve manier leer je via theater maatschappelijke vraagstukken, onrecht en conflicten ontleden en concrete mogelijkheden onderzoeken om tot sociale verandering te komen.
Zet je eigen lichaam in om jezelf uit te drukken, te reflecteren en de dialoog aan te gaan. Door opbouwende opdrachten maken we op een veilige manier kennis met theater. Deze doe-workshop inspireert je alvast om nadien zelf aan te slag te gaan!

Workshop 2: Wij zijn online! Communicatie voor en door jongeren
In het jeugd(welzijns)werk zetten we de stem van kinderen en jongeren centraal, maar hoe breng je hun stem zelf naar buiten? In deze workshop leert StampMedia je als jeugdwerker om samen met je jongeren mediaproducten te maken door middel van een reeks eenvoudige tools. Deze sessie stoomt je dan ook klaar om zelf aan de slag te gaan met onder meer fotografie, podcasts en videomontage. Eenmaal in je werking kan je samen met je jongeren zelf aan het werk om hun verhalen, ideeën en stemmen te capteren en te verspreiden via sociale media.

Workshop 3: Identiteitsontwikkeling bij jongeren en de impact van sociale media
Laat je tijdens deze theatervoorstelling van de jongeren van jeugdwerking Bazzz meevoeren in de wereld van sociale media en de impact ervan op de identiteitsontwikkeling van jongeren. We volgen daarbij een jongen die heel wat uren op sociale media spendeert. Hij deelt voortdurend filmpjes op TikTok, op zoek naar likes. Hij experimenteert dan ook met zijn imago om nog meer likes te bekomen. In het begin gaat het om spontane, vrolijke foto’s, maar het evolueert geleidelijk aan naargelang de likes niet meer voor de gewenste voldoening zorgen.
Gender, met specifieke aandacht voor mannelijkheid, vormt de rode draad doorheen het stuk.

Workshop 4: Muziek als instrument voor jongerenwelzijn
Ga samen met jongeren aan de slag met muziek! Voor jongeren in kwetsbare situaties kan het erg waardevol zijn om zich creatief uit te drukken, bijvoorbeeld via tekst of muziek. Het is een uitlaatklep en op die manier kunnen ze bepaalde zaken, letterlijk en figuurlijk, buiten zichzelf plaatsen. Tijdens deze workshop nemen onze jeugdopbouwwerkers Pieter en Nikki je alvast mee in hun verhaal en geven ze heel wat tips en tricks om vervolgens in je werking zelf aan de slag te gaan. Wissel tijdens deze sessie mee uit met gelijkgestemde creatieve zielen en werk weldra samen met jongeren aan hun welzijn door middel van muziek!

Workshop 5: Eigenaarschap van jongeren (Uitwissel- & discussietafel)
Hoe houden we kinderen en jongeren eigenaar van hun welzijn(sproces)?
Aan de hand van stellingen, dilemma’s, quotes en signalen  wisselen we onderling uit over het thema eigenaarschap en/in het welzijn(sproces) bij kinderen en jongeren. We focussen op hoe de situatie er nu uitziet en hoe we die vanuit het perspectief van kinderen en jongeren graag anders zien.
Tijdens deze sessie is er ruimte om zelf veel input te geven, raak je geïnspireerd door collega’s uit het werkveld en bespreken we signalen en verbeterpunten waar we zelf mee aan de slag kunnen en waar ook Uit De Marge mee aan de slag kan bij de ondersteuning van het jeugdwelzijnswerk en in beleidswerk.

Workshop 6: Veranderingsgericht werken (Uitwissel- & discussietafel)
Hoe kunnen we veranderingsgericht werken in functie van het welzijn van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie?
In deze sessie gaan we aan de slag met het thema veranderingsgericht werken in functie van het welzijn van kinderen en jongeren. Hoe kunnen we als jeugdwelzijnswerker zorgen voor een goed hulpverleningstraject en hoe zorgen we ervoor dat er geen extra kwetsingen opgelopen worden? We maken een analyse van de huidige situatie op basis van praktijkvoorbeelden, onderzoek en een bevraging die we bij jeugdwelzijnswerkers deden in aanloop naar het congres.
We kijken samen naar de toekomst en wisselen uit over hoe zaken beter kunnen en moeten en wie welke rol hierin kan opnemen, zowel kinderen en jongeren, jeugdwerkers, organisaties, beleid, als Uit De Marge als steunpunt. Laat in deze sessie je stem horen en je inspireren door andere jeugdwerkers.

Workshop 7: Volhouden als jeugdwelzijnswerker (Uitwissel- & discussietafel)
Hoe kunnen we als jeugdwelzijnswerker blijven volhouden en er blijven staan? Hoe kan je ‘de strijd’ volhouden en hoe wapen je jezelf ertegen?
Aan de hand van praktijkverhalen, onderzoek en input van jeugdwelzijnswerkers naar aanloop van dit congres wisselen we vanuit onze rol als jeugdwelzijnswerker onderling uit over welzijn. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik als jeugdwelzijnswerker mezelf niet verlies in mijn strijd en het blijf volhouden? Hoe kan ik een mogelijke dip vermijden en/of ermee omgaan?
In deze sessie gaan we ook dieper in op mogelijke oplossingsstrategieën voor jeugdwelzijnswerkers, organisaties en onze sector. We staan stil bij wie welke rol hierin kan of moet opnemen op verschillende niveaus. Breng je eigen input aan deze tafel en/of laat je inspireren door anderen rond de tafel.

Workshop 8: Jongeren en de openbare ruimte, op bezoek bij Toestand vzw
Jongeren hebben nood aan ruimte en hebben duidelijke ideeën om die ruimte zelf in te richten. Er is een schrijnend gebrek aan (publieke) ruimte in de stad. In die mate dat jongeren bijna nergens vrij terechtkunnen. Tegelijkertijd is er steeds meer leegstand. Veel kinderen en jongeren hebben slechts beperkte toegang tot ruimte. Er is nood aan verbinding tussen die ongebruikte ruimtes en kinderen en jongeren die ernaar snakken.
We gaan op werkbezoek bij vzw Toestand. Ze geven kinderen en jongeren uit Brussel de fysieke en mentale ruimte om gewoon “te zijn en tijd door te brengen”. Leegstaande ruimte is daarbij hun uitgangspunt. Zo kunnen kinderen en jongeren bij vzw Toestand terecht voor activiteiten en experimenteren ze ter plaatse met het starten van hun eigen projecten. Er is (letterlijk) ruimte voor ontmoeting en netwerken. Kinderen en jongeren worden bovendien gestimuleerd om zich uit te drukken als kunstenaar, burger en/of activist.

Workshop 9: De impact van armoede op het welzijn van kinderen en jongeren
Armoede en welzijn zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Als jeugdwelzijnswerker werk je vaak met kinderen en jongeren die in armoede opgroeien. Het is een complex probleem dat in Vlaanderen en Brussel blijft toenemen. Maar wat betekent armoede precies? We plannen een werkbezoek en gaan dieper in op het thema en de impact van armoede op (het welzijn van) kinderen en jongeren.

Workshop 10: Jongerenwerking Centrum West (D’Broej) & OverKop: Krachten bundelen voor meer welzijn
Tijdens deze workshop maken we kennis met de Brusselse jeugdwelzijnswerkorganisatie D’Broej. Via het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd dragen zij bij tot de emancipatie (zowel individueel als collectief) van kinderen en jongeren die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare context. Dat doen ze vanuit hun 8 deelwerkingen. We gaan op bezoek bij Centrum West (D’Broej) en nemen een kijkje in de werking waar ze ook starten met een OverKop-huis om zo het welzijn van jongeren te verbeteren.

Workshop 11: Jeugdwelzijnsoverleg, als instrument voor een sterker beleid naar onze kinderen en jongeren
Hoe zet je lokaal overleg op, of hoe beïnvloed je het bestaande overleg om het beleid naar kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie te versterken? Hoe bepaal je de agenda? Welke actoren zet je rond de tafel? En hoe zorg je ervoor dat het niet enkel bij praten blijft?
Kortom, een workshop die je de nodige handvaten aanreikt om op lokaal niveau het beleid te versterken!

Workshop 12: De rol van het jeugdwelzijnswerk in de relatie tussen jongeren en politie
Jeugd(welzijns)werkers en politie kijken ieder vanuit een andere bril naar kinderen en jongeren en werken vanuit een ander kader. In deze workshop staan we stil bij de leefwereld van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie en bekijken we hoe samenwerking tussen jeugd(welzijns)werkers en politie mogelijk is en welke invloed dat heeft op de relatie tussen kinderen en jongeren en de politie.

Workshop 13: Psychisch welzijn bij jeugdwelzijnswerkers: “Ik wil helpen, maar ik ben zelf op”
In het werken met en het ondersteunen van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities, word je als jeugd(welzijns)werker geconfronteerd met de realiteit van de kwetsingen die zij oplopen. Het is niet altijd evident om daarmee om te gaan. Soms kan het voor jou als jeugd(welzijns)werker even te veel worden.
In deze workshop kijken we samen met Miryam Belkadi (medeoprichter, klinisch psycholoog en coach) van Safe Space vzw wat we kunnen doen om jeugd(welzijns)werkers te ondersteunen in het uitvoeren van hun opdracht.

Workshop 14: De psychische impact van racisme
Racisme is een onderwerp dat druk besproken wordt. Iedereen heeft er wel een mening over. We vragen er aandacht voor binnen het maatschappelijk debat, zetten ons schrap voor de antiracistische strijd en eisen structurele verandering. Toch gaan we al te vaak voorbij aan de trauma’s en kwetsingen die racisme veroorzaakt. Tijdens deze workshop gaan we met expert Naima Charkaoui in gesprek over de impact van racisme op het psychisch welzijn van kinderen en jongeren.
Naima Charkaoui is politicologe en werkt rond mensenrechten, kinderrechten en diversiteit. In 2019 bracht ze haar boek ‘Racisme. Over wonden en veerkracht’ uit. Met haar analytische en realistische blik biedt ze tal van handvaten om aandacht te schenken aan de nazorg van slachtoffers van racisme.

Workshop 15: Normaal?! Omgaan met extremen
Tijdens deze workshop bieden we handvaten aan om op een constructieve manier om te gaan met extremen. We gaan samen aan de slag met handelingskaders om negatieve, polariserende signalen te kunnen plaatsen in de context waarin deze uitspraken verteld worden. Je leert verder heel wat concrete gespreksvormen en
-technieken die je kunnen helpen om met dergelijke uitspraken om te gaan en ze verder te brengen dan de frustrerende welles-nietes-discussies.

Workshop 16: “Kan je vanavond ergens terecht?”: Dak- en thuisloosheid bij jongeren
Dak- en thuisloosheid, het komt vaker en vaker voor bij onze doelgroep. Veel eerstelijnswerkers gaan aan de slag met thuisloze jongeren en botsen daarbij vaak op een warme doorverwijzing naar de hulpverlening. Met dat signaal, dat ook andere jeugd(welzijns)werkers aangeven, gaan we tijdens deze workshop verder aan de slag.
Betonne Jeugd komt langs en geeft een workshop rond wonen en welzijn bij kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. We gaan dieper in op methodieken om aan de slag te gaan met dak- en thuisloze jongeren en bieden tools en inspiratie om zelf in je lokale context aan de slag te gaan.

Workshop 17: De rol van het jeugdwerk in de strijd tegen de impact van een moeilijke schoolloopbaan
Tijdens deze workshop gaan we op bezoek bij de Brusselse jeugdwelzijnswerkorganisatie VMJ (D’Broej vzw). Kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities hebben vaak een moeilijke relatie met school: de codes van de school zijn anders dan thuis, ze hebben een andere thuistaal, leerkrachten zijn vaak niet bekend met de thuiscultuur, enz. De schoolloopbaanbegeleiding en pedagogische ateliers van VMJ (D’Broej vzw) voor zowel de lagere als middelbare school en het hoger onderwijs, geven hier tegenwicht aan.
We maken tijdens deze sessie kennis met de werking van VMJ (D’Broej vzw) en gaan dieper in op de impact van onderwijs op het welzijn van kinderen en jongeren.

<< Heb je je workshops gekozen? Ga dan hier terug naar de hoofdpagina en schrijf je in!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.