Uit De Marge vzw zoekt een halftijdse jeugdopbouwwerker/buurtopbouwwerker in de regio Oost-Vlaanderen met als standplaats Geraardsbergen (onbepaalde duur)

Als jeugdopbouwwerker/buurtopbouwwerker heb je een uitdagende job met een divers takenpakket. Het is jouw taak om de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie te versterken en hen in dat proces te betrekken. Je vertrekt daarbij steeds vanuit de noden en behoeften van die kinderen en jongeren zelf. Je betrekt daarbij ook hun omgeving: ouders, buurtbewoners, scholen, buurtverenigingen, enz. Je bevraagt hen over manieren om de openbare ruimte en de leefbaarheid te verbeteren en de sociale cohesie te versterken. Je organiseert regelmatig netwerkmomenten met alle partners met het oog op afgestemde dienstverlening en ondersteuning van alle bewoners en de buurt.

Je werkt voor Uit De Marge vzw, het steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. Wij benaderen de doelgroep met een duidelijke visie die uitgebreid omschreven staat op www.uitdemarge.be. Je standplaats is Geraardsbergen. Je bent lid van het team jeugdopbouwwerk van Uit De Marge vzw en werkt binnen de lokale context samen met collega’s. Je wordt in de opdracht aangestuurd en gecoacht door een stafmedewerker van Uit De Marge vzw. Je werkt in nauw overleg met de bevoegde stadsdienst.

Takenpakket

 • Vindplaatsgericht contacten leggen met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie is je hoofdtaak. Je werkt aan een vertrouwensrelatie met de doelgroep en op basis daarvan ga je aan de slag met hun noden, vragen en behoeften.
 • Je werkterrein is de Boelare-buurt. Daar ga je met gezinnen, ouders en buren in gesprek over hoe zij de verbetering van de leefbaarheid in de buurt en versterking van het samenleven zien.
 • Je werkt aan de verlaging van drempels in het bestaande aanbod of je zet zelf activiteiten op. Je werkt aan kansen op ontmoeting al dan niet in de openbare ruimte.
 • Je organiseert netwerkmomenten met alle actoren die in de Boelare-buurt aanwezig zijn met oog op samenwerking, een sterkere dienstverlening en de ondersteuning van de leefbaarheid en sociale cohesie in de buurt. Je neemt deel aan het lokale jeugdwelzijnsoverleg in functie van een geïntegreerde beleidsvoering in het belang van groepen in een kwetsbare positie. 
 • Je brengt op een participatieve manier de inbreng van de doelgroepen en van de netwerkpartners bij elkaar. Je legt mee de basis voor gedragen veranderingsacties in de buurt. 
 • Je vangt signalen van de doelgroep op en brengt die met hen over naar beleidsverantwoordelijken. Met het lokale bestuur en de lokale gemeentelijke diensten zoek je naar mogelijkheden om in het beleid maximaal rekening te houden met de noden en behoeften van groepen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Je probeert dat beleid structureel te verankeren.

Profielvereisten

Uit De Marge vzw voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht gender, afkomst of beperking.

Kennis en inzicht

 • Je hebt inzicht in de mechanismen van structurele sociale achterstelling en uitsluiting.
 • Je hebt enig inzicht in de leefwereld en de ontwikkelingspatronen van kinderen en jongeren.
 • Je hebt enig inzicht in pedagogische processen en het functioneren van groepen.
 • Je bent enigszins bekend met de sociale kaart en met de werking van het lokale beleidsniveau.

Vaardigheden

 • Je beschikt over organisatorisch talent.
 • Je kunt zelfstandig en in teamverband werken.
 • Je bent communicatievaardig.
 • Je legt gemakkelijk contact; zowel met kinderen, jongeren, buurtbewoners als met beleidsverantwoordelijken.
 • Je kan vlot netwerken.
 • Je bent besluitvaardig en kan je beslissingen ook verantwoorden.
 • Je kan omgaan met conflictsituaties.
 • Je werkt op een participatieve manier met de doelgroepen activiteiten uit.
 • Je kan planmatig en doelgericht werken.

Houding

 • Je stelt je geëngageerd op aan de kant van doelgroepen in een maatschappelijk kwetsbare positie: emancipatie en empowerment zijn jou niet onbekend.
 • Je hebt een open en participatieve begeleidershouding, warm en respectvol.
 • Je wilt jezelf professioneel inzetten voor een diverse samenleving met gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren.
 • Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid op.
 • Je bent stipt, discreet en respecteert gemaakte afspraken.
 • Je werkt graag samen met anderen.
 • Je past je snel aan bij een wisselende situatie en speelt vlot in op veranderingen.
 • Je bent flexibel en je kan soepel schakelen tussen verschillende taken.
 • Weekend- en avondwerk schrikken je niet af.

Wij bieden

 • Een halftijds contract van onbepaalde duur (barema b1c binnen PC 329.01, na 6 maanden b1b).
 • Standplaats Geraardsbergen.
 • Een uitdagende opdracht in een divers team van jeugdopbouwwerkers.
 • Coaching, opleiding en ondersteuning.

Praktisch

 • Voor meer informatie over Uit De Marge vzw of deze functie belt u Luk Groffy,  0487 27 85 93.
 • Solliciteren met motivatie (per zelf opgenomen videoboodschap of per brief) en functioneel CV – ten laatste 25 oktober 2021 – naar luk.groffy@uitdemarge.be.
 • De sollicitatiegesprekken zullen begin november plaatsvinden.
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.